Zeekadetkorps 

Hellevoetsluis

Privacy Verklaring in het kader van de AVG m.i.v. 25 mei 2018 De Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis statutair gevestigd aan de Vlietpolderstraat 69 , 2807 NJ te Gouda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring op basis van de per 25 mei 2018 ingaande nieuwe Europese [...] Lees verder

Privacy Verklaring in het kader van de AVG m.i.v. 25 mei 2018

De Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis statutair gevestigd aan de Vlietpolderstraat 69 , 2807 NJ te Gouda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring op basis van de per 25 mei 2018 ingaande nieuwe Europese en dus Nederlandse privacy wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze privacy verklaring c.q. privacy statement informeert u onder andere over:

 • De gegevens die wij van u verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.
 • De maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonlijke informatie te beveiligen.
 • Welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Onze voorzitter dhr. R. van Houten  is de functionaris gegevensbescherming van Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis. Hij is te bereiken via voorzitter@zkkhellevoetsluis.nl.

Contactgegevens:

Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis statutair gevestigd te:
Vlietpolderstraat 69
2807 NJ, Gouda

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

De Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons heeft verstrekt i.v.m. het aangaan van het lidmaatschap van de Stichting.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum en plaats
 • Aanvang lidmaatschapsjaar
 • Rang of functie
 • Telefoonnummers, hetzij mobiel, hetzij privé, hetzij beide
 • E-mailadres(sen) ouder(s) en meerderjarige boven 16 jaar
 • b.v. penningmeester uw bankrekeningnummer in het kader van financiële administratie zoals bijv. automatische incasso lidmaatschap en betalingen kampen en af te nemen diensten van Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis
 • b.v. excursies en kampen uw tijdige inname van uw medicijnen zoals verwoordt in uw medicijnenbriefje indien u geheugensteunhulp behoeft van alleen de commandant of eerste c.q oudste officier . Deze gegevens worden niet centraal verwerkt en zullen na beëindigen van de excursie of kamp vernietigd worden

Minderjarigen

Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger op het aanmeldingsformulier. Deze leeftijdsgrens voldoet aan de Nederlandse wetgeving.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen om u te informeren c.q. te raadplegen t.a.v. deelname aan bijv. kampen, excursies en overige activiteiten van de Stichting
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • U een herinnering te sturen bij betalingsachterstanden zoals contributie en kampen
 • Versturen van nieuwsbrieven en/of clubbladen

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder van de Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis) tussen zit. Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: legale Windows of Lynux als basissoftware, Microsoft Office legale software voor abonnement beheer en nieuwsbrieven, legale anti software programma(s). Tevens daar waar nodig of vereist Adobe pdf format.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. M.a.w. uw persoonsgegevens worden door Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis opgeslagen t.b.v. bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat u lid bent en daarna alleen in de financiële administratie volgens de fiscale termijn voor een periode van maximaal 7 jaar en daarna vernietigd. Uw gegevens zijn alleen bereikbaar voor de bestuursleden van de Stichting welke ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Al uw persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen op een door de Stichting aangeschafte centrale computer genaamd NAS (Network Attached Storage) welke alleen bereikbaar zijn voor de bestuursleden via inlognaam en wachtwoord.

Optie: Indien u niet langer lid bent van onze Stichting willen wij graag uw gegevens behouden t.b.v. uitnodiging speciale evenementen zoals bijv. een reünie. U kunt te allen tijde de Stichting verzoeken uw gegevens uit haar bestand te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis verkoopt of geeft uw gegevens niet door aan derden. Onder derden kan worden verstaan overheidsdiensten zowel gemeentelijk als rijks en diensten op basis van nieuwsgaring en sociale media.  Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien u als belanghebbende of derden welke geen binding hebben met de Stichting op één of andere manier via mailwisseling, brief, brochure, geluidsdragers, tape, usb etc. de gegevens van de Stichting clandestien hebben bemachtigd en deze hebben geopenbaard om de Stichting in diskrediet te brengen. De Stichting zal onmiddellijk de Autoriteit Persoonsgegevens informeren.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis gebruikt alleen functionele cookies of vergelijkbare technieken t.b.v. haar websites https://zkkhellevoetsluis.nl en www.zeefakkel.nl. Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over het cookiegebruik. De cookies bewaren geen persoonsgegevens, uw IP-adres kan niet worden gelokaliseerd en zijn dus niet aan een individu te koppelen. De website https://zkkhellevoetsluis.nl is beveiligd met een SSL-certificaat waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden zoals te downloaden formulieren. Kenbaar via een groen slotje. De website zal voorzien worden van een disclaimer met verwijzing naar deze privacy statement.

De website https://zkkhellevoetsluis.nl is de algemene website van Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis. De website www.zeefakkel.nl is/wordt ingericht t.b.v. de doelgroep “Vrienden van de Zeefakkel”.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. Wij wijzen u er echter wel op dat intrekken van de toestemming van verwerking van uw persoonsgegevens zolang u lid blijft zal leiden tot een onwerkbare situatie en de Stichting daaraan geen gehoor zal geven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@zkkhellevoetsluis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek.

Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met onze secretaris via secretaris@zkkhellevoetsluis.nl.

Opslag gegevens.

Zoals eerder aangegeven zullen al uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op een centrale computer beveiligd via een SSL-certificaat op basis van het NAS-principe bij één van de bestuursleden. Bestuursleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel hebben via inlognaam en wachtwoord toegang. Ook alle andere gegevens t.b.v. een correcte bedrijfsvoering van de Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis zullen op deze NAS worden opgeslagen.

Beperkte toegang voor alle andere leden van Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis zal worden toegestaan met een eigen gezamenlijke inlognaam en wachtwoord t.b.v. raadplegen alleen beeldmateriaal.

Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis behoudt het recht deze privacy statement indien nodig te wijzigen c.q. aan te passen op basis van nieuwe gezichtspunten of op aanwijzing van de Autoriteit Persoonsgegevens. U als belanghebbende zal op dat moment terstond worden ingelicht en een nieuw exemplaar worden toegestuurd voor kennisgeving.

Mocht u nog met vragen zitten, dan horen wij dat natuurlijk graag.